O FIRMIE

PRG Bytom Sp. o.o. jest kontynuatorem chlubnych tradycji Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Bytomiu, które w 2005 roku obchodziłoby 60 rocznicę swojego istnienia.
Dzisiejsza kadra inżynieryjno-techniczna oraz duża część specjalistów górniczych posiada kilkudziesięcioletni staż pracy i stara się nawiązać do doświadczeń i osiągnięć swoich oraz poprzedników. Duża część obecnej kadry zdobywała swoje doświadczenie zawodowe przy budowie kopalń Halemba Głęboka, przy budowie poziomów wydobywczych w kopalniach Andaluzja, Bobrek, Dymitrow i Nowy Wirek.

Organizacja

Firma Spółki brzmi:
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Bytom
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Adres: 
41-508 Chorzów, ul. Kluczborska 39 

Spółka posiada wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy w Katowicach
pod numerem: 0000078789 z dnia 15 marca 2002 roku

  NIP: 634-22-93-793;     REGON: 276115077

Kapitał zakładowy: 760.000 zł

Zarząd: 
Bogdan OLEK                     - Prezes Zarządu,  
Eugeniusz KRAWCZYK    - Członek Zarządu.

Prokurenci: 
Davis Olek; Sylwia Płonka, Bogdan Skowroński.

Przedmiot działalności
Przedmiotem dzialności Spółki jest:

 1. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych, a w szczególności:
  1. drążenie wyrobisk korytarzowych poziomych lub pochyłych o przekroju od kilku do kilkudziesięciu metrów kwadratowych,
  2. wykonawstwo szybowych zbiorników urobku,
  3. uzbrajanie, przezbrajanie i remonty szybów i szybików,
  4. drążenie komór poziomych,
  5. wykonywanie obudów wyrobisk z łuków podatnych, z kotwi i siatki betonu natryskowego, z betonu zalewanego za deskowanie w zależności od warunków górotworowych i przeznaczenia wyrobiska,
  6. wiercenie otworów badawczych - rdzeniowych, wykonywanie z wyrobisk podziemnych,
  7. wiercenie wielkośrednicowych otworów międzypoziomowych,
  8. wykonywanie obudów i wyposażanie wiertniczych otworów wielkośrednicowych.
 2. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, a w szczególności:
  1. budowa tuneli hydrotechnicznych i komunikacyjnych,
  2. stabilizację podłoży ,
  3. rekonstrukcje ujęć źródeł wód mineralnych, wykonywane z zastosowaniem technologii górniczych lub wiertniczych.
 3. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 4. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa, budownictwa,
 5. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne, 
 6. produkcja konstrukcji metalowych, 
 7. działalność usługowa związana z najmem i dzierżawą pomieszczeń w obiekcie Spółki,
 8. działalność na rzecz ochrony środowiska i badania warunków pracy.